Към съдържанието


Снимка
- - - - -

Продавам анцунг BULGARIA


  • Please log in to reply
В тази тема няма мнения

#1 flirty

flirty

    Нов участник

  • Изпитателен Срок
  • 0 мнения

Публикувано: 10 август 2014 - 22:11

Ïðîäàâàì àíöóíã íà Áúëãàðèÿ. Öâÿò áÿë ñ òðèáàãðåíèê, ãåðá, íàäïèñè /íà ñíèìèòå ñå âèæäà/. Äîëíèùåòî å îáëè÷àíî âåäíúæ, à ãîðíèùåòî 3-4 ïúòè /ñàìî çà ñíèìêè ïðè íàãðàæäàâàíå/. Ðàçìåð çà ìîì÷å ïî-ñêîðî Ì, à çà ìîìè÷å ïî-ñêîðî L. Ïðè èíòåðåñ ìîãà äà èçìåðÿ è íÿêàêâè ìåðêè. Ïðîèçâåäåí â Áúëãàðèÿ. Kaòî íîâ!

 

Àêòóàëíè ñíèìêè: https://plus.google....277045457796692

 

Öåíà: 30ëâ

 

Çà êîíòàêò:

ãð. Ñîôèÿ /ìîæå è ñ êóðèåð/

òåë 0886 35 25 25

skype: skylin656